O projekcie

Straż Miejska m. st. Warszawy realizuje dziennie ponad 1200 interwencji, zgłaszanych przez telefon, drogą e-mailową, SMS-em czy przez Centrum Komunikacji z Mieszkańcami. Projekt pn. „Utworzenie zintegrowanej platformy wymiany danych w Straży Miejskiej m.st. Warszawy” pozwoli na automatyzację, ujednolicenie i usprawnienie procesów wewnętrznych Straży Miejskiej związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Miasta. System przyczyni się również do zapewnienia mieszkańcom i gościom możliwości załatwienia wybranych spraw urzędowych przez Internet.

Podzielony na trzy etapy projekt ma doprowadzić do szybszych
i sprawniejszych interwencji i zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców. Pierwszy etap to określenie wymagań w celu zapewnienia pełnej funkcjonalności nowego systemu, spełnienia wymagań użytkowników zewnętrznych i wewnętrznych oraz identyfikacji ewentualnych operacji zbędnych. W nim nastąpi inwentaryzacja obecnego systemu, jego analiza
i przygotowanie wymagań systemowych w celu zapewnienia pełnej funkcjonalności nowego systemu, spełnienia wymagań użytkowników zewnętrznych i wewnętrznych oraz identyfikacji ewentualnych operacji zbędnych (powodujących np. straty czasu).

W drugim powstanie zintegrowany system dowodzenia wraz z niezbędną infrastrukturą telekomunikacyjną. Uruchomiony zostanie również portal informacyjno-usługowy, pozwalający mieszkańcom zgłaszającym problem
na sprawdzenie on-line statusu sprawy, zapoznanie się z dokumentami
w sprawach o wykroczenia. Zmieni się też sposób gromadzenia danych – tradycyjne, papierowe notatniki będą zastąpione elektronicznymi, dzięki czemu przepływ informacji między strażnikami w terenie a dyspozytorami będzie znacznie ułatwiony. Automatyczna wymiana informacji pomiędzy Strażą Miejską i innymi instytucjami spowoduje, że niektóre prowadzone przez strażników sprawy (np. ustalanie właściciela pojazdu) realizowane będą szybciej i skuteczniej.

To tylko niektóre z wielu planowanych funkcjonalności zintegrowanej platformy wymiany danych, której całkowite wdrożenie będzie – wraz
z wygaszeniem obecnie funkcjonującego systemu – trzecim etapem projektu. Cała koncepcja realizacji opiera się na założeniu, że informacja jest wartością – w zależności od okoliczności, odpowiednio szybko przetworzona i przekazana lub poddana dokładnej analizie, realnie wpływa na wzrost świadomości i poprawę jakości i efektywności działania.

1 grudnia 2017 podpisano umowę z firmą Softtutor Cosulting sp z o.o sp. k, która została wybrana w drodze przetargu nieograniczonego do zrealizowania zadania, polegającego na Opracowaniu Szczegółowej Specyfikacji Systemu poprzez mapowanie procesów zachodzących w Straży Miejskiej m.st. Warszawy i ich optymalizację oraz określenie wymagań. Ponadto przy wsparciu firmy Softtutor została przygotowana niezbędna dokumentacja do postępowania o zamówienie publiczne na wdrożenie zintegrowanej platformy wymiany danych. Pół roku później, 25 lipca 2018, na stronach Staży Miejskiej m.st. Warszawy ogłoszono przetarg na wyłonienie firmy do zrealizowania zadania polegającego
na „Wytworzeniu aplikacji będącej Zintegrowanym Środowiskiem Dowodzenia” oraz wdrożeniu systemu poprzez implementację nowego i wyłączeniu starego systemu – zatem na działania przewidziane w etapie drugim. W chwili obecnej trwa postępowanie przetargowe.

Projekt pn. „Utworzenie zintegrowanej platformy wymiany danych w Straży Miejskiej m.st. Warszawy” dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020. Poddziałanie 2.1.1 E-usługi dla Mazowsza.

Tytuł projektu: Utworzenie zintegrowanej platformy wymiany danych
 w Straży Miejskiej m.st. Warszawy.

Wartość projektu: 12 189 423,00 zł

Wkład m.st. Warszawy: 3 317 580,60 zł

Wartość dofinansowania z funduszy UE: 8 871 842,40 zł

Beneficjent: Miasto Stołeczne Warszawa

Jednostka realizująca projekt: Straż Miejska m.st. Warszawy

Ponadto poza projektem, Straż Miejska wprowadziła do użytku kamery
w radiowozach wykorzystywanych do przewozu osób oraz 300 kamer nasobnych. Ponad 100 nowych radiowozów jest od razu wyposażonych
w kamery. Straż Miejska m.st. Warszawy jest jedną z pierwszych w Polsce, która – aby zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom i funkcjonariuszom,
a także transparentność podejmowanych działań – buduje na taką skalę system monitorująco-rejestrujący.